Organizačné pokyny

Milí účastníci, tu nájdete inštrukcie na úpravu vašich príspevkov: INŠTRUKCIE PRE PRÍSPEVKY

 

Termín konferencie: 6. apríl 2016

Miesto rokovania: Štátna vedecká knižnica na Lazovnej ul. č. 9 v Banskej Bystrici
Rozsah prezentovaných príspevkov:
20 minút + 10 minút diskusia
Rokovacie jazyky: slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, ruština. Príspevky budú simultánne tlmočené
Konferenčný poplatok: Účastnícky poplatok vo výške 80,- Eur (výška poplatku pre doktorandov: 40,- Eur), uhradia účastníci konferencie na základe nasledujúcich bankových údajov: 

  • Č. účtu (IBAN): SK75 8180 0000 0070 0009 5590
  • SWIFT kód: SPSRSKBA
  • Variabilný symbol: 103371
  • Konštantný symbol: 0308
  • Do správy pre príjemcu uviesť meno účastníka.

Poplatok pokrýva zborník referátov z konferencie, obed, občerstvenie počas prestávok a náklady spojené s publikovaním vybraných príspevkov.

Dôležité termíny:

Registrácia a vloženie abstraktu: do 15. februára 2016
Úhrada konferenčného poplatku: do 7. marca 2016
Zaslanie príspevku v elektronickej podobe: do 15. mája 2016

Príspevky prosíme zaslať na e-mailovú adresu: miroslava.melichercikova@umb.sk najneskôr do 15. mája 2016. Zborník vybraných príspevkov plánujeme zaregistrovať do databázy web of science. Ostatné príspevky budú publikované v časopise Nová Filologická Revue, Kritika prekladu alebo v periodiku Motus in verbo.

 

Možnosti ubytovania

HOTELY

Hotel ARCADE

www.arcade.sk 

(Námestie SNP 5, Banská Bystrica, tel. +421 48 430 21 11) 

Hotel NÁRODNÝ DOM

www.hotelnarodnydom.sk     

(Národná 11, Banská Bystrica, tel.  +421 48 412 37 37)

Hotel LUX

www.hotellux.sk 

(Námestie Slobody 2, Banská Bystrica, tel. +421 48 414 41 41)

Hotel DIXON

www.dixon.sk 

(Švermova 32, Banská Bystrica, tel. +421 48 471 78 00)

 

PENZIÓNY

Penzión KÚRIA

www.kuria.sk 

(Bakossova 4, Banská Bystrica, tel. +421 48 412 32 55)

Penzión MOYZES

www.penzionmoyzes.sk 

(Námestie Š. Moyzesa 2, Banská Bystrica, tel. +421 48 415 19 51)

Penzión EXPO  

(Jána Bottu 5, Banská Bystrica, tel. +421 48 412 42 80)

www.penzionexpo.sk

Penzión BOCA

www.penzion-boca.sk 

(Dolná 52, Banská Bystrica, tel. +421 48 415 22 54)      

Apartmány SLOS

(Horná Strieborná 19, Banská Bystrica, tel. +421 48 415 15 16) 

www.ubytovaniebb.sk